2032 සිට ඩීසල් පෙට්‍රල් වාහනවලට තිත

වාහන නිෂ්පාදනය කිරීම සහ ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් රාජධානිය ඉතා වැදගත් තීරණයක් ගැනීම පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ දී සිදු වුණා. තීරණය වුණේ 2032 වසරේ සිට ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් ඉන්ධන ලෙස යොදා ගන්නා වාහන සිය රට තුළ නිෂ්පාදනය කිරීමත් වෙනත් රටවලින් ආනයනය කිරීමත් සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කිරීම. මේ තීරණයට හේතු වුණේ මේ වෙද්දි සිදු වෙමින් පවතින පරිසර දූෂණය. පරිසර දූෂණයේ එක් අංගයක් වුණු වායු දූෂණය තමයි පරිසර දූෂණයෙන් සියයට 60 කටම හේතු වෙලා තියෙන්නේ. වායු දූෂණයට හේතුවන ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් තමයි ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් දහනයෙන් පිටවන අපවිත්‍ර දුම සහ කර්මාන්ත ශාලාවලින් පිටවන අපවිත්‍ර වායු වර්ග. වායු දූෂණය අවම කර ගන්න නම් මේ හේතු දෙක නැති කරන්න ඕනෙ. ඒ දෙය තමයි එක්සත් රාජධානිය මේ කරන්න යන්නේ. 2032 අවුරුද්දේ සිට ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් ඉන්ධන ලෙස යොදන වාහන නිපදවීම සහ ගෙන්වීම නතර කළාම එතැන් සිට අවුරුදු 20 ක් තුළ ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් ඉන්ධන ලෙස යොදන වාහන භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වෙනවා කියන මතයේ තමයි ඔවුන් ඉන්නේ. මෙය එක්සත් රාජධානිය විතරක් නෙවෙයි පරිසරයට ආදරය කරන ලොව සියලුම රටවල පාලකයින් විසින් ගත යුතු වැදගත් තීරණයක් බව කියන්නම ඕනෙ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*